ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ – ಯಾವದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ.

chanakyaಯಾವದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ.”

ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್, ವಕೀಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪೇಂಟರ್, ಗಾಯಕ, ನಟ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ  ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.  ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸೇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿ ಇರಲಿ.

ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಬಿಸಿ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ  ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

 

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು……..

 

Why patience is required for success?

You need to have patience to have success in everything you do. Whenever you start with any venture or take up any assignment you need to understand the time required to complete the assignment or succeed in the venture.

A seed is sown and watered for many days / months to start its life and come above the ground level. It does not mean that it was not growing for so many days/months, but it was growing its roots. Similarly everything you start with, needs to grow the roots to get established and then start growing above the level which will be seen by everyone. Keeping patience and continuing with the constant effort in the right direction is required to see the results.

A small story is narrated below to conclude why patience is necessary.

“In a village a farmer wanted to sell his acres of land and the publicity was done for the same. One person enquired and consulted the experts to have their views to decide the buying. The consultants told that the land has got goldmine inside and it is worth lots of money for him. So he brought the land and started digging for the gold. He went on digging many feet’s and many months but there was no sign of gold. Finally after putting efforts for many months he thought that he is been fooled by the farmer and then he decides to sell the land even at the lower price.

A new buyer came and examined through his consultants and brought the land in fewer prices. Even he started digging for the gold and the miracle happened after digging hardly about 5 -6 feet and the gold was found.”

If the first buyer had kept patience for some more time and kept continuing with the efforts he would have got the gold. So the PATIENCE IS NECESSARY.

Who is an Entrepreneur?

1)      An optimist who creates Businesses

2)      A positive thinker who wants to convert his ideas into a real success

3)      A great person who creates job opportunities to the society

4)      A leader who can take risks to create and build successful businesses

5)      A great guide/coach to his team members

6)      Someone who can recognize the good efforts

7)      A person who is always with a charm on his face and always wanting to put his best efforts in creating something great

8)      A dedicated inspirer who wants to build a successful team

9)      A great fighter who is ready to face any sort of hardships while building businesses

10)   Someone the world respects for his work

11)   A great mentor

 

Regards,

Krishnna Tickare

How can you become an Enterpreneur?

 * list out your ideas & expertise on paper

* Choose the best one to convert into success based on your confidence in-terms of you can do it.

* Find out expertise/consultants or someone who can guide you in the right direction.

* Make a plan – right from starting to the success of your business.

* Complete your legal requirements

* Start working on your plan step by step.

* Involve right people if required at the right place.

* Once you start working on the path, you will learn many new things which you have  never come across.

* Even if you make mistake, keep putting efforts in the right direction, DON’T QUIT.

* You will get the desired results of success.

* It all depends on when you will feel as successful

 

Regards,

Krishnna Tickare

 

 

What is Entrepreneurship?


Entrepreneurship is a spirit / Zeal to create something as a new entity or venture.
Every person thinks many times that he should have his own business, but because of some circumstances/situations many people remain in whatever they are doing and not able to move forward to start off.
you can think of getting into business world and start putting efforts in the right direction without leaving your present job, I am sure you will get results.

What you need to do to get into business?
1) An Idea
2) Ready to spare your time to convert your idea into success
3) Guidance from experts/consultants

Regards,
Krishnna Tickare