ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ – ಯಾವದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ.

chanakyaಯಾವದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ.”

ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್, ವಕೀಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪೇಂಟರ್, ಗಾಯಕ, ನಟ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ  ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.  ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸೇರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿ ಇರಲಿ.

ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಬಿಸಿ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ  ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

 

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು……..

 

How can we work with curious and joyful attitude?

Curious behavior can push us towards finding out the different solutions for the problems we are trying resolve. Curious attitude is something which we can see in the child. We can see a child looking at something and behaving in a very curious manner.

Every child is bundle of joy with lots of curiosity. A child can enjoy with everything it will hold in hand and watch on. Child will enjoy with small things of the world, it may be a stone, marble, stick, toy, instrument, water, bowl etc. whenever it holds on to something new, his eyes will shine and blink with joyful smile on the face. He will always try to enjoy on everything he gets. Day by day as he grows, he will start building the choices.

If we are able to work with the same joyfulness and start finding out solutions to the problems, hopefully we may get many solutions and we can come out of the problematic situations. When we start enjoying the moments of our life, we leave our mind free to think by which we can achieve anything. Many solutions are found when you are in joyful mood.  If we start our work to accomplish something with joy, definitely we will achieve it and also will have the satisfaction for the completion. Satisfaction cannot be measured in terms of money. It’s proud feeling about you. When you look back yourself you feel really achieved something in life. May be you had a tough time to accomplish or a hard journey to complete the task, but by the end of the result you feel satisfied.

“Whatever you think, you can achieve”.

“Everything is created twice in life; first it’s created in our mind and then physically”.

“What your mind can think, it can achieve”.

“Life is very precious; enjoy every moment of your life”.

What is Aggressiveness…?

“A silent ocean cannot cut the rocks; you can see that only the fast sea can cut the rocks”.

True saying…  You cannot just be cool and sit idle thinking of the bright future for yourself. One has to be aggressive to achieve his dreams.  Whatever may be the hardships you will have to face the reality and move forward to hit the goal. ‘

There might be uncontrollable situations, might be frightening days, might have met with many setbacks, but we can’t stop planning further.  We need to be more aggressive towards our aim, towards achieving it by all the means. We need to be ready to take every step required to fulfill and achieve it.

You can look at many of the sports men, they are very much aggressive. You get lot of inspirations just by looking at them. That is language of aggression. If you are with the right thinking and the right aggressiveness you will win the game. It’s the major spirit which will make you win.

Every failure is like the rock which is cut by the aggressive sea. Once you accomplish the success all your pains are forgotten. You will be the happiest person, you enjoy your success.

Quotes:

As a child, the family that I had and the love I had from my two parents allowed me to go ahead and be more aggressive, to search and to take risks knowing that, if I failed, I could always come home to a family of love and support”.-Tiger Woods

Most of the people I know in show business don’t need anybody pushing them at all. They’re extremely aggressive”.-Helen Reddy

I think my career would probably be in a better place had I been more aggressive. But I don’t have it in me. I’m not a competitive person, and I’m also really private”.-Debi Mazar

Journey of Life….

“Focus on the journey, not the destination. Joy is found not in finishing an activity but in doing it.” –   Greg Anderson

The success is not enjoyed at the end of the journey, it’s the path we enjoy while succeeding on something. It is basically not about where we stand today, it’s about in which direction we are moving. Many times we think of our mistakes and misfortunes for not achieving something, but we need to think about in which direction we are working at. Everyone’s goals are not same; each person has got different goals and wishes. We need not compare ourselves with others while working and achieving our goals. Everyone’s journey in life is different.

We need to plan our journey of life. We can plan and achieve what we want in life, it is our own life and we are the creators of our tomorrow. The actions we take today will shape up our future. Today we may be in whatever situation; it is result of yesterday’s actions. If we want to have the different tomorrow we need to change our today’s actions.

Quotes for journey of life :

“Life is pure adventure, and the sooner we realize that, the sooner we will be able to treat life as art.” -Maya Angelou

“I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom”. -Les Brown

“There are two mistakes one can make along the road to truth…not going all the way, and not starting”. –Buddha

“Man improves himself as he follows his path; if he stands still, waiting to improve before he makes a decision, he’ll never move”. -Paulo Coelho

“The journey between what you once were and who you are now becoming is where the dance of life really takes place”.-Barbara DeAngelis

“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail”. -Ralph Waldo Emerson

 

 

 

 

How can we stop struggling?

Every person has got different problems; it may be health, money, relationship, carrier, emotional etc. Based on the problems each one is struggling to settle the situations and wants to have control on it, so that he can live in comfort zone. Everyone is trying to find out solutions to their problems. How can we stop struggling? How can we live comfort?

Here are some points listed out to ease the situations…

1)      Instead of complaining about the situation we can start finding out the alternative solutions.

2)      One should stop thinking as routine and start working on the possibilities.

3)      Should think of anticipating the forthcoming problems.

4)      Try to explore the maximum possibilities to convert the situation into your comfort zone.

5)      Try and have the control on the situations on which you can decide and act immediately.

6)      Stop thinking on the situations which are not in your control.

7)      List out your strengths and weaknesses, and start focusing on your strengths to grow in the right direction.

8)      Try to work/build in relation with your strengths. You have got more chances of success when you work with your strengths.

9)      Be cautious /alert and see that you will not repeat any of your mistakes.

10)   Try and learn from other’s mistakes.

11)   Focus on converting all the possibilities in to your success.

Inspirational Quotes for struggle:

“The struggle alone pleases us, not the victory.” – Blaise Pascal

“Opportunity follows struggle. It follows effort. It follows hard work. It doesn’t come before.” – Shelby Steele

“Need and struggle are what excite and inspire us.” – William James

“Whatever the struggle, continue the climb. It may be only one step to the summit.” -Diane Westlake

“Struggle is the food from which change is made, and the best time to make the most of a struggle is when it’s right in front of your face.”

“Our duty is to encourage every one in his struggle to live up to his own highest idea, and strive at the same time to make the ideal as near as possible to the Truth.” –Swami Vivekananda

“If there is no struggle, there is no progress.”-Frederick Douglass

“Where there is no struggle, there is no strength.” –Oprah Winfrey

“A constant struggle, a ceaseless battle to bring success from inhospitable surroundings, is the price of all great achievements.” – Orison Swett Marden

 

 

Responsibility Quotes –

* “Until you accept responsibility for your life, someone else runs your life.” ― Orrin Woodward
* “The price of greatness is responsibility.” ― Winston Churchill
* “You become responsible, forever, for what you have tamed.” ― Antoine de Saint-Exupéry,
* “Optimism is a strategy for making a better future. Because unless you believe that the future can be better, you are unlikely to step up and take responsibility for making it so.” ― Noam Chomsky
* “If you hang out with chickens, you’re going to cluck and if you hang out with eagles, you’re going to fly.” ― Steve Maraboli,
* “The right thing to do and the hard thing to do are usually the same.” ― Steve Maraboli,
* “Never compromise your values.” ― Steve Maraboli,
* “It is wrong and immoral to seek to escape the consequences of one’s acts.” ― Mahatma Gandhi
* “Man is nothing else but what he makes of himself.” ― Jean-Paul Sartre
* “What is an anarchist? One who,choosing, accepts the responsibility of choice.” ― Ursula K. Le Guin
* “No man can choose to serve only himself when he has something to offer his state. No one can put his own wishes above the needs of so many.” ― Megan Whalen Turner
* “Work on yourself first, take responsibility for your own progress”. -I Ching
* “Take your life in your own hands, and what happens? A terrible thing: no one to blame”. -Erica Jong

What does success mean to you?

Everyone has different opinion and meaning for success. For many people its measured in terms of money. Most people, however, would say it’s about more than money. It’s about that all-important work/life balance. After all, no matter how much money you make, if other aspects of your life are not in harmony, can you be called truly successful?

Success is measured in many terms like Family, Relationships, Finance, status in Society, Social life, Carrier, wealth, Time, Health etc. Really one has to look at all the areas of life. Many people have everything but don’t have time to enjoy the same. Is it really called success?

And some people have got everything other than good health? Is it the right way of success?

Somebody said, “Success is to be able to spend life and time on my own way and own wish

 

Some quotes for success:

“No other success can compensate for failure in the home.”  – J.E.McCulloch

“Success is getting what you want, happiness is wanting what you get” – W.P. Kinsella

“A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do.” – Bob Dylan

“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.” – Maya Angelou

“When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive- to breathe, to think, to enjoy, to love-then make that day count!” –Steve Maraboli

“The test of success is not what you do when you are on top. Success is how high you bounce when you hit the bottom.” –George S. Patton Jr.

 

 

All your feedbacks and guidance are appreciated…I will be much happy to note the feedbacks on what does success mean to you?

———–Krishnna Tickare

 

 

Why patience is required for success?

You need to have patience to have success in everything you do. Whenever you start with any venture or take up any assignment you need to understand the time required to complete the assignment or succeed in the venture.

A seed is sown and watered for many days / months to start its life and come above the ground level. It does not mean that it was not growing for so many days/months, but it was growing its roots. Similarly everything you start with, needs to grow the roots to get established and then start growing above the level which will be seen by everyone. Keeping patience and continuing with the constant effort in the right direction is required to see the results.

A small story is narrated below to conclude why patience is necessary.

“In a village a farmer wanted to sell his acres of land and the publicity was done for the same. One person enquired and consulted the experts to have their views to decide the buying. The consultants told that the land has got goldmine inside and it is worth lots of money for him. So he brought the land and started digging for the gold. He went on digging many feet’s and many months but there was no sign of gold. Finally after putting efforts for many months he thought that he is been fooled by the farmer and then he decides to sell the land even at the lower price.

A new buyer came and examined through his consultants and brought the land in fewer prices. Even he started digging for the gold and the miracle happened after digging hardly about 5 -6 feet and the gold was found.”

If the first buyer had kept patience for some more time and kept continuing with the efforts he would have got the gold. So the PATIENCE IS NECESSARY.